/ SCHEMAT I WARIANTY PRZEBIEGU DROGI

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe STEŚ-R dla projektowanej budowy Obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator – Wadowice – Rabka Zdrój – Limanowa … Przemyśl, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń, uzgodnień i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji obwodnicy.


LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana obwodnica Makowa Podhalańskiego jest zlokalizowana w południowej części Polski na terenie województwa małopolskiego w powiecie suskim w gminie Maków Podhalański oraz Sucha Beskidzka na ciągu istniejącej drogi krajowej DK28 Zator – Wadowice – Rabka Zdrój – Limanowa … Przemyśl.


INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ INWESTYCJI

W ramach zadania inwestycyjnego objętego projektem i zgodnie z SIWZ przewiduje się opracowanie 5 wariantów tras. W zakres rzeczowy opracowania wchodzi w różnym stopniu w zależności od wariantu trasy:

 • Budowa odcinka drogi krajowej DK28, klasy GP jednojezdniowej, długości 5.0 – 6.7 km w zależności od wariantu trasy,
 • Przebudowa drogi powiatowej DP 1690K,
 • Budowa skrzyżowań tupu ronda na włączeniach do istniejącej DK28, (początek i koniec odcinka),
 • Budowa skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą DP 1690K
 • Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych z drogami gospodarczymi bez możliwości włączenia do obwodnicy,
 • Budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty),
 • Budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie drogi w rejonach przejść dla zwierząt),
 • Przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą w tym budowa kanałów technologicznych.
 • BEZPOŚREDNIE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEJ INWESTYCJI TO:

 • wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z centrum Makowa Podhalańskiego,
 • zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości,
 • skrócenie czasu podróży,
 • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców w pobliżu istniejącej drogi krajowej oraz środowiska naturalnego (zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu) poprzez upłynnienie ruchu.

 • W ramach opracowania wykonuje się pięć wariantów tras, które się częściowo pokrywają.

  WARIANT 1 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 5.0 KM)

  Przebieg trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w MPZP gminy Maków Podhalański. Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącej DK28, ul Makowska, w km 39+200. Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Po opuszczeniu DK28 trasa przecina w km 0+045 istniejący rów i zmierza w kierunku południowo wschodnim, by w km 0+185 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa biegnie równolegle do istniejącej linii PKP po terenach łąk w dolinie rzeki Skawy. W km 0+510.00 trasa przecina istniejący rów melioracyjny, następnie po trenach łąk, skrajem terenów zalesionych, zmierza w kierunku wschodnim do kolejnego rowu w km 0+900.00 i gruntowej drogi gospodarczej w km 1+070.00 km. Po przekroczeniu drogi gospodarczej, trasa równolegle do istniejących torów linii PKP odgina się w kierunku południowo-wschodnim, aby przekroczyć kolejne cieki w km 1+300.00, 1+664.00 oraz drogę gospodarczą w km 1+450.00, docierając do skrzyżowania z drogą powiatową 1690 K. Drogi gospodarcze wyżej przedstawione stanowią kontynuacje dróg przechodzących przez tory kolejowe (przejazdy kolejowe w poziomie szyn). Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania skanalizowanego. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica przebiega skrajem istniejącego z rekultywowanego wysypiska śmieci, wchodzi w km 2+870.00 w obszar istniejącego boiska sportowego, a w km 3+055 przecina rzekę Skawę w obszarze leśnym. Po przekroczeniu rzeki Skawy trasa biegnąc w kierunku wschodnio-południowym omija nowe osiedle Jedzinne po północnej stronie w odległości około 50m od najbliższej zabudowy. Po ominięciu w/w osiedla trasa skręca na południe przez tereny leśne i łąki, aby w km 3+867.00 przekroczyć istniejącą drogę lokalną prowadzącą do osiedla Jedzinne. Po przekroczeniu istniejącej drogi lokalnej trasa obwodnicy biegnie przez tereny łąk z kępami drzew, przekraczając istniejącą drogę gospodarczą w km 4+228,00 oraz istniejący rów melioracyjny w km 4+482.00. Po przekroczeniu istniejącego rowu droga po terenach łąk skręca w kierunku południowo wschodnim, przecina w km 4+850.00 istniejącą linię kolejową jednotorową PKP nr 98 Sucha Beskidzka-Chabówka. Następnie trasa po opuszczeniu terenu kolejowego przechodzi w korytarzu pomiędzy halą magazynową po lewej stronie drogi i budynku mieszkalnego po prawej stronie drogi, by dotrzeć w km 4+970.00 w miejscowości Białka, do istniejącej drogi DK28 w km 44+850.00 (istniejący km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą istniejącej DK28.


  WARIANT 2 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 5.0 KM)

  Przebieg trasy jest zgodnym z przebiegiem określonym w MPZP gminy Maków Podhalański na odcinku od istniejącej DK28 do istniejącej linii PKP nr 98. Początek odcinka z lokalizowany jest na istniejącej DK28, ul Makowska, w km 39+200. Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Po opuszczeniu DK28 trasa przecina w km 0+045 istniejący rów i zmierza w kierunku południowo wschodnim, by w km 0+185 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa skręca w kierunku południowo-wschodnim przez treny leśne doliny rzeki Skawy, by przekroczyć rzekę wraz z rozlewiskiem w km 0+478.00. Po przekroczeniu rzeki Skawy po terenach zalesionych trasa skręca w kierunku wschodnim i biegnie równolegle do rzeki Skawy do przecięcia z drogą powiatową 1690 K relacji Maków – Grzechynia – Zawoja. Trasa obwodnicy od rzeki Skawy do drogi powiatowej 1690 K przecina w km 1+028.00 rów melioracyjny, następnie drogę gospodarczą w km 1+397.00 łączącą drogę powiatową DP 1715 K w Makowie Podhalańskim z terenami nadbrzeżnymi rzeki Skawy. Na odcinku od km 2+300 do 2+692, skrzyżowanie z drogą powiatowa 1690K, obwodnica zbliża się do istniejącej drogi powiatowej DP1715 K. Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania typu rondo. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica skręca w kierunku południowo-wschodnim wznosząc się ostro w górę by w km 3+000.00 opuścić teren leśny, wchodząc na teren łąk poprzecinanych pasami leśnymi. W rejonie km 3+500.00 trasa obwodnicy przebiega po południowej stronie osiedla Jedzinne w odległości około 90 m od najbliższej zabudowy. Po minięciu w/w osiedla trasa drogi zmierza w kierunku południowo-wschodnim po ternach leśno-łąkowych w kierunku istniejącej linii PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po drodze trasa przecina istniejące cieki w km 4+050.000 i 4+408.00. Następnie trasa po opuszczeniu terenu kolejowego przechodzi w korytarzu pomiędzy halą magazynową po lewej stronie drogi i budynku mieszkalnego po prawej stronie drogi, by dotrzeć w km 4+970.00 w miejscowości Białka, do istniejącej drogi DK28 w km 44+850.00 (istniejący km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą istniejącej DK28.


  WARIANT 3 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 6.7 KM)

  Trasa drogi biegnie nowym śladem poza korytarzem MPZT gminy Maków Podhalański. Początek odcinka z lokalizowany jest na istniejącej DK28, ul Makowska, w km 37+500 (istn. km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Po opuszczeniu DK28 trasa omija po lewej stronie istniejący zakład kamieniarski i zmierza w kierunku południowo wschodnim, by w km 0+189 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa skręca w kierunku wschodnim przez treny łąkowe doliny rzeki Skawy, by przekroczyć w km 0+270 istniejącą drogę oraz łowisko wędkarskie w km 0+400.00 do km 0+550.00 będący w zarządzie PZW w Suchej Beskidzkiej. Po przekroczeniu łowiska trasa biegnie równolegle do linii PKP, by na wysokości składu budowlanego i drogi gminnej w km 1+216 skręcić w kierunku południowo-wschodnim przekraczając, przekraczając rzekę Skawę w km 1+500.00. Po przekroczeniu Skawy trasa skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez tereny leśno-łąkowe równolegle do rzeki Skawy po północnej stronie ulicy Za wodą (DP1715K) w Makowie Podhalańskim w kierunku drogi powiatowej DP1690 K. Trasa obwodnicy od rzeki Skawy do drogi powiatowej 1690 K przecina istniejące rowy melioracyjne w km 1+870.00, 2+234.00, 2+660.00 oraz drogę gospodarczą w km 3+027.00. Na odcinku od km 4+000.00 do 4+323.00, skrzyżowanie z drogą powiatowa 1690K, obwodnica zbliża się do istniejącej drogi powiatowej DP1715 K. Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania typu rondo. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica biegnie w kierunku wschodnim wznosząc się ostro w górę przez tereny leśne by w km 5+020.00 opuścić teren leśny, wchodząc na teren łąk. W rejonie km 5+200.00 trasa obwodnicy przebiega po północnej stronie osiedla Jedzinne w odległości około 50 m od najbliższej zabudowy. Po ominięciu w/w osiedla trasa skręca na południe przez tereny leśne i łąki, aby w km 3+867.00 przekroczyć istniejącą drogę lokalną prowadzącą do osiedla Jedzinne. Po przekroczeniu istniejącej drogi lokalnej trasa obwodnicy biegnie przez tereny łąk z kępami drzew, przekraczając istniejącą drogę gospodarczą w km 5+940,00 oraz istniejący rów melioracyjny w km 6+194.00. Po przekroczeniu istniejącego rowu droga po terenach łąk skręca w kierunku południowo wschodnim, przecina w km 6+562.00 istniejącą linię kolejową jednotorową PKP nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Następnie trasa po opuszczeniu terenu kolejowego przechodzi w korytarzu pomiędzy halą magazynową po lewej stronie drogi i budynku mieszkalnego po prawej stronie drogi, by dotrzeć w km 6+677.00 w miejscowości Białka, do istniejącej drogi DK28 w km 44+850.00 (istniejący km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą istniejącej DK28.


  WARIANT 4 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 6.7 KM)

  Trasa drogi biegnie nowym śladem poza korytarzem MPZT gminy Maków Podhalański. Początek odcinka z lokalizowany jest na istniejącej DK28, ul Makowska, w km 37+500 (istn. km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Po opuszczeniu DK28 trasa omija po lewej stronie istniejący zakład kamieniarski i zmierza w kierunku południowo wschodnim, by w km 0+189 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa skręca w kierunku wschodnim przez treny łąkowe doliny rzeki Skawy, by przekroczyć w km 0+270 istniejącą drogę oraz łowisko wędkarskie w km 0+400.00 do km 0+550.00 będący w zarządzie PZW w Suchej Beskidzkiej. Po przekroczeniu łowiska trasa biegnie równolegle do linii PKP, po terenach łąkowych z kępami drzew by w km 1+207 przekroczyć drogę gminną, biegnąc dalej w kierunku wschodnim po terenach łąkowych i leśnych, przekracza w km 1+610 istniejący rów melioracyjny. Dalej trasa biegnie przez tereny leśne i na km około 1+950 w chodzi w trasę Wariant 1 zgodnego z MPZP gminy Maków Podhalański, przecinając w km 2+174 istniejący rów melioracyjny. Dalej po trenach łąk, skrajem terenów zalesionych, zmierza w kierunku wschodnim do kolejnego rowu w km 2+654.00 i gruntowej drogi gospodarczej w km 2+734.00 km. Po przekroczeniu drogi gospodarczej, trasa równolegle do istniejących torów linii PKP odgina się w kierunku południowo-wschodnim, aby przekroczyć kolejne cieki w km 2+964.00, 3+327.00 oraz drogę gospodarczą w km 3+114.00, docierając do skrzyżowania z drogą powiatową 1690 K. Drogi gospodarcze wyżej przedstawione stanowią kontynuacje dróg przechodzących przez tory kolejowe (przejazdy kolejowe w poziomie szyn). Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania skanalizowanego. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica przebiega skrajem istniejącego z rekultywowanego wysypiska śmieci, wchodzi w km 4+550.00 w obszar istniejącego boiska sportowego, a w km 4+719.00 przecina rzekę Skawę w obszarze leśnym. Po przekroczeniu rzeki Skawy trasa biegnąc w kierunku wschodnio-południowym omija nowe osiedle Jedzinne po północnej stronie w odległości około 50 m od najbliższej zabudowy. Po ominięciu w/w osiedla trasa skręca na południe przez tereny leśne i łąki, aby w km 5+530.00 przekroczyć istniejącą drogę lokalną prowadzącą do osiedla Jedzinne. Po przekroczeniu istniejącej drogi lokalnej trasa obwodnicy biegnie przez tereny łąk z kępami drzew, przekraczając istniejącą drogę gospodarczą w km 5+892,00 oraz istniejący rów melioracyjny w km 6+146.00. Po przekroczeniu istniejącego rowu droga po terenach łąk skręca w kierunku południowo wschodnim, przecina w km 6+514.00 istniejącą linię kolejową jednotorową PKP nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Następnie trasa po opuszczeniu terenu kolejowego przechodzi w korytarzu pomiędzy halą magazynową po lewej stronie drogi i budynku mieszkalnego po prawej stronie drogi, by dotrzeć w km 6+630.00 w miejscowości Białka, do istniejącej drogi DK28 w km 44+850.00 (istniejący km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą istniejącej DK28.


  WARIANT 5 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 4.4 KM)

  Przebieg trasy jest zgodny z przebiegiem określonym w MPZP gminy Maków Podhalański od początku odcinka do drogi powiatowej (ul. Sportowej). Początek odcinka zlokalizowany jest na istniejącej DK28, (ul. Makowska) w km 39+200. Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Po opuszczeniu DK28 trasa przecina w km 0+045 istniejący rów i zmierza w kierunku południowo wschodnim, by w km 0+185 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa biegnie równolegle do istniejącej linii PKP po terenach łąk w dolinie rzeki Skawy. W km 0+510.00 trasa przecina istniejący rów melioracyjny, następnie biegnie po trenach łąk, skrajem terenów zalesionych, zmierza w kierunku wschodnim do kolejnego rowu w km 0+900.00 i gruntowej drogi gospodarczej w km 1+070.00 km. Po przekroczeniu drogi gospodarczej, trasa równolegle do istniejących torów linii PKP odgina się w kierunku południowo-wschodnim, aby przekroczyć kolejne cieki w km 1+300.00, 1+664.00 oraz drogę gospodarczą w km 1+450.00, docierając do skrzyżowania z drogą powiatową 1690K. Drogi gospodarcze wyżej przedstawione stanowią kontynuacje dróg przechodzących przez tory kolejowe (przejazdy kolejowe w poziomie szyn). Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania skanalizowanego. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica przebiega skrajem istniejącego z rekultywowanego wysypiska śmieci oraz prowadzi pomiędzy terenem kolejowym a istniejącym boiskiem sportowym. Następnie trasa projektowanej obwodnicy prowadzona jest równolegle do linii kolejowej oraz w km ok. 3+050 do 3+440 przechodzi przed rodzinne ogródki działkowe „SKAWA”. W km ok. 3+520 projektowana droga przekracza drogę gospodarczą zapewniającą dojazd do ogródków działkowych oraz istniejących ujęć wody. W następnym odcinku obwodnica przebiega przez łąki oraz przecina linie kolejową nr 98. Po przekroczeniu terenu kolejowego trasa biegnie w nasypie (przez niezagospodarowany teren z kępami drzew) oraz przekracza przejazd gospodarczy oraz włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 28 w km 43+600.00 (istniejący km DK28) w miejscu skrzyżowania progi krajowej z drogą powiatową 1688 K (ul. Głowackiego). Włączenie obwodnicy w przedmiotowym rejonie spowoduje konieczność wyburzenia budynków. Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo.


  WARIANT 6 (ODCINEK O DŁUGOŚCI OK. 6.8 KM)

  Trasa drogi biegnie nowym śladem poza korytarzem MPZP gminy Maków Podhalański. Początek odcinka z lokalizowany jest na istniejącej DK28, ul. Makowska, w km 37+665 (istn. km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa Podhalańskiego do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą dojazdu z DK28 do ronda od strony Makowa Podhalańskiego. Rondo nieznacznie zostało przesunięte w kierunku Makowa Podhalańskiego po spotkaniach informacyjnych. Po opuszczeniu DK28 trasa omija po lewej stronie istniejący zakład kamieniarski i zmierza w kierunku południowo – wschodnim, by w km 0+189 przekroczyć istniejącą linię PKP Nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Po przekroczeniu linii PKP trasa skręca w kierunku wschodnim przez tereny łąkowe doliny rzeki Skawy, by przekroczyć w km 0+270 istniejącą drogę oraz łowisko wędkarskie w km 0+400.00 do km 0+550.00, będące w zarządzie PZW w Suchej Beskidzkiej. Po przekroczeniu łowiska trasa biegnie równolegle do linii PKP, by na wysokości składu budowlanego i drogi gminnej w km 1+216 skręcić w kierunku południowo – wschodnim, przekraczając rzekę Skawę w km 1+500.00. Po przekroczeniu Skawy trasa skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez tereny leśno-łąkowe równolegle do rzeki Skawy, po północnej stronie ulicy Za wodą (DP1715K) w Makowie Podhalańskim w kierunku drogi powiatowej DP1690K. Trasa obwodnicy od rzeki Skawy do drogi powiatowej 1690K przecina istniejące rowy melioracyjne w km 1+870.00, 2+234.00, 2+660.00 oraz drogę gospodarczą w km 3+027.00. Na odcinku od km 3+950.00 do 4+315.00, skrzyżowanie z drogą powiatową 1690K, obwodnica zbliża się do istniejącej drogi powiatowej DP1715K. Na przekroczeniu drogi powiatowej przewiduje się budowę skrzyżowania typu rondo. W odróżnieniu od 3 wariantu zaplanowano rondo z pięcioma wlotami: projektowanej obwodnicy oraz dróg powiatowych DP1690K i DP1715K. Po przekroczeniu drogi powiatowej obwodnica biegnie w kierunku wschodnim wznosząc się ostro w górę przez tereny leśne by w km 5+000.00 opuścić teren leśny, wchodząc na teren łąk. W rejonie km 5+200.00 trasa obwodnicy przebiega po północnej stronie osiedla Jedzinne w odległości około 50 m od najbliższej zabudowy. Po ominięciu w/w osiedla, trasa skręca na południe przez tereny leśne i łąki, aby w km ok. 3+600.00 przekroczyć istniejącą drogę lokalną prowadzącą do osiedla Jedzinnego. Po przekroczeniu istniejącej drogi lokalnej, trasa obwodnicy biegnie przez tereny łąk z kępami drzew, przekraczając istniejącą drogę gospodarczą w km 5+940,00 oraz istniejący rów melioracyjny w km ok. 6+200.00. Dalej projektowana droga biegnie po terenach łąk skręca w kierunku południowo – wschodnim oraz dochodzi do ronda turbinowego w km 6+460, następnie obwodnica przecina w km ok. 6+550.00 istniejącą linię kolejową jednotorową PKP nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Następnie trasa po opuszczeniu terenu kolejowego przechodzi w korytarzu pomiędzy halą magazynową po lewej stronie drogi i zakładu stolarskiego po prawej stronie drogi, by dotrzeć w km ok. 6+690 do ronda w miejscowości Białka, do istniejącej drogi DK28 w km 44+950.00 (istniejący km DK28). Podłączenie projektowanej obwodnicy Makowa Podhalańskiego na końcu odcinka, do istniejącej DK28 zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowanie typu rondo z korektą istniejącej DK28. W ramach inwestycji, w wariancie W6, zostanie wykonany dodatkowy odcinek drogi wojewódzkiej DW957 od ronda w ciągu projektowanej obwodnicy w km 6+460 do włączenia do istniejącej drogi wojewódzkiej na wysokości sklepu Biedronka. Powstanie dodatkowy odcinek drogi klasy G o długości ok. 600 m, gdzie w km ok. 0+330 zaprojektowano skrzyżowanie zapewniające dojazd do fabryki osłonek i istniejącej zabudowy (w tym do sklepu wielobranżowego) oraz obsługujące teren przyległy projektowanej obwodnicy. W ramach tego rozwiązania zlikwidowano przejazd kolejowy, zaś kołowa relacja Zawoja – Rabka Zdrój będzie odbywała się za pośrednictwem wiaduktu kolejowego w ciągu obwodnicy. Jednocześnie został zachowany ruch pieszy i rowerowy po przez zaprojektowane przejście podziemne pod linia kolejową nr 98 w rejonie istniejącego przejazdu.


  / SCHEMAT PRZEBIEGU DROGI

  Link do materiałów