/ POSTĘP ROBÓT


W studium zostały zaproponowane pięć wariantów przebiegu osi obwodnicy: W1(czarny), W2 (niebieski), W3 (turkusowy), W4 (różowy) i W5 (pomarańczowy). Wszystkie warianty są poprowadzone po stronie południowej miasta Maków Podhalański. Warianty 1, 2 i 5 znajdują się w całości na terenie gminy Maków Podhalański. Warianty 3 i 4zlokalozowane są na terenie gminy Maków Podhalański i gminy Sucha Beskidzka. We wszystkich wariantach, głównym kryterium definiującym zaproponowane przebieg trasy było ominięcie terenów zwartej zabudowy. Pożądane przy tym było zminimalizowanie negatywnych efektów oddziaływania projektowanej drogi na życie mieszkańców. W ramach inwestycji opracowywane są m.in. rozwiązania obiektów inżynierskich, pomiary i analiz ruchu drogowego, prace geologiczne, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, rozwiązania istniejącej infrastruktury z projektowaną obwodnicą.


CAŁOROCZNA INWENTARYZACJA ŚRODOWISKOWA

Na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej prowadzona jest całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Uzyskane wyniki w przekroju całego sezonu i wszystkich okresów fenologicznej aktywności fauny oraz okresu wegetacyjnego roślinności, pozwolą na rzetelną waloryzację obszaru, ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze, określenie skali zagrożenia wraz z propozycją działań minimalizujących planowanej inwestycji drogowej, także w postaci obiektów ograniczających potencjalny efekt barierowy w postaci przejść i przepustów.


AKTUALNOŚCI